Hơn 15 ngàn tỷ xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường giai đoạn 2021 – 2030

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 2-4-2021 phê duyệt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030, với tổng kinh phí 15.546 tỷ đồng.

Đề án đặt mục tiêu tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao các mục tiêu xây dựng thành phố môi trường theo Đề án phê duyệt năm 2008. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, có lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái; tạo sự an toàn về sức khoẻ và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái môi trường tại các khu dân cư, khu công nghiệp, vùng ven biển và các khu vực cảnh quan tự nhiên; đảm bảo chất lượng môi trường nước, đất, không khí theo quy chuẩn; đặc biệt chú trọng đến các vấn đề khắc phục ô nhiễm không khí do giao thông vận tải, quản lý môi trường công nghiệp, quản lý chất thải nguy hại.

Đề án cũng đặt mục tiêu khai thác hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, nguồn nước, rừng, đảm bảo cân bằng sinh thái, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng các quy trình, hệ thống thông minh cho việc quản lý các nguồn tài nguyên và thiên nhiên. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, làm cho ý thức bảo vệ môi trường trở thành thói quen, đi sâu vào nếp sống của mọi tổ chức, người dân.

Theo đó, các mục tiêu cụ thể được chia thành 4 nhóm: phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường; cải thiện môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường trọng tâm, trọng điểm; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Đối với nhóm phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường, đề án đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, sản xuất thuộc đối tượng được cấp Chứng nhận đạt hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 theo quy định. 100% các nguồn phát thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn) theo quy định được kiểm soát tự động, liên tục, chỉ số chất lượng môi trường không khí <100, chỉ số chất lượng môi trường nước >90.

Đến năm 2025 hoàn thành Mô hình khu công nghiệp sinh thái; đến năm 2030 có ít nhất 3 khu công nghiệp sinh thái. Đồng thời, đến năm 2025, 100% phương tiện vận tải công cộng bằng xe buýt mới đạt Tiêu chuẩn khí thải Euro 4; đến năm 2030 đạt 25% xe buýt công cộng chạy bằng động cơ điện trên tổng số xe buýt đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Tỷ lệ giảm phát thải khí nhà kính từ các giải pháp phát triển năng lượng điện, năng lượng mới và tái tạo: Đến năm 2025 giảm từ 1-2%, đến năm 2030 giảm 5-7%.

Về cải thiện môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường trọng tâm, trọng điểm, đề án đặt mục tiêu 100% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung, 100% dân số nông thôn được cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt quy chuẩn đến năm 2025 đạt 85%, năm 2030 đạt 95%;  100% các khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn theo quy định đến năm 2025 đạt >95%, đến năm 2030 đạt >97%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý theo quy định đạt 100%. Các điểm nóng ô nhiễm môi trường được cải tạo, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để.

Đối với nhóm bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, đề án đặt mục tiêu không chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; giữ vững và khuyến khích việc gia tăng tỷ lệ che phủ rừng, đảm bảo duy trì diện tích đất được bảo vệ và duy trì đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, đảm bảo bố trí diện tích đất cây xanh công cộng bình quân đầu người khu vực nội thành, nội thị năm 2025 đạt 6m2/người, đến năm 2030 đạt 9m2/người. bTỷ lệ các khu vực khai thác khoáng sản được phục hồi theo quy định pháp luật trên tổng số khu vực kết thúc khai thác khoáng sản đến năm 2025 đạt 50%; đến năm 2030 đạt 100%.

Về tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đề án đặt mục tiêu đảm bảo tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động bảo vệ môi trường trên 3%; tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn đến năm 2025 đạt 90%. Đến năm 2030 đạt 100%; tỷ lệ trường học triển khai phân loại rác tại nguồn đến năm 2025 đạt 100%; 100% các phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường của người dân được giải quyết kịp thời.

Tổng kinh phí khái toán thực hiện Đề án giai đoạn 2021 – 2030 là 15.546 tỷ đồng, dự kiến từ các nguồn: ngân sách Nhà nước 5.436 tỷ đồng; nguồn vốn ODA 3.200 tỷ đồng; nguồn vốn xã hội hóa 6.910 tỷ đồng.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện triển khai Đề án giai đoạn 2021 – 2030; tham mưu cho UBND thành phố, Ban chỉ đạo Đề án về chính sách phát triển môi trường bền vững theo Đề án; chủ trì tổ chức xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn. Tăng cường giám sát các hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực môi trường để kịp thời xử lý, thường xuyên thực hiện tốt việc quan trắc môi trường để kịp thời cảnh báo cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về môi trường để nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở ban ngành có liên quan cân đối, vận động thu hút để đảm bảo nguồn vốn thực hiện các mục mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch và xây dựng chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức và cá nhân đầu tư phát triển kinh tế xanh. Chủ trì thẩm định kinh phí thực hiện các chương trình, dự án của kế hoạch do các cơ quan, đơn vị đề nghị; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cấp thẩm quyền về nguồn kinh phí thực hiện theo đúng quy định Luật ngân sách nhà nước. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và UBND quận, huyện trong công tác giám sát môi trường nhằm tăng cường hiệu quả bảo vệ môi trường; định kỳ tổng hợp báo cáo việc triển khai Đề án, tổng hợp báo cáo UBND thành phố

Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, địa phương thực hiện các đề án, dự án liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính trong công nghiệp, thương mại, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố. Triển khai hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thay đổi các thiết bị lạc hậu tốn nhiều năng lượng và thải nhiều khí thải để đầu tư các dây chuyền, máy móc hiện đại hơn. Đồng thời, chủ trì, phối hợp kiểm soát các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015.

UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành triển khai thực hiện các đề án, dự án trong phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao theo các định hướng tăng trưởng xanh. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện các đề án, dự án có liên quan đến hoạt động phòng chống thiên tai, sạt lở, xâm nhập mặn và các nhiệm vụ, dự án về bảo tồn đa dạng sinh học; chủ trì nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả ít sử dụng phân bón, thuốc hóa học và sử dụng nước hợp lý trong sản xuất; thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng và đáp ứng theo nhu cầu thị trường.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở có phát sinh lưu lượng phát thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc đã từng bị xử phạt liên quan đến các hành vi gây ô nhiễm môi trường trong phạm vi quản lý. Mặt khác, chủ trì xây dựng, triển khai hướng dẫn các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trình tự và thủ tục đăng ký chứng nhận “Khu công nghiệp sinh thái”. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường, khuyến khích thực hiện các biện pháp sản xuất sạch hơn đến các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và doanh nghiệp trong phạm vi quản lý.

Công an thành phố có nhiệm vụ tổ chức thực hiện giải pháp thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm về môi trường; bảo đảm an ninh môi trường; huy động lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục sự cố môi trường. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quốc phòng; tham gia ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; quản lý môi trường biển, đảo.

UBND thành phố giao các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận/huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hàng năm phù hợp với ngành, địa phương. Đồng thời, tổ chức giám sát, đánh giá các mục tiêu, tiêu chí thành phố môi trường thuộc lĩnh vực quản lý; phân công tổ chức thực hiện, xác định cá nhân chịu trách nhiệm cụ thể. Đề xuất các chương trình, đề án, dự án, hoạt động liên quan đến thành phố môi trường đang và dự kiến tiến hành.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân về nội dung thành phố môi trường và kế hoạch hành động bảo vệ môi trường của thành phố, của ngành và địa phương. Định kỳ thu thập, tổng hợp thông tin về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí về Thành phố Môi trường của thành phố; hàng năm báo cáo nội dung cụ thể về tình hình triển khai thực hiện Đề án; nêu rõ các vướng mắc, khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Theo Dananggov.vn