Quảng Nam: Phát triển đô thị du lịch – dịch vụ sông Cổ Cò là nhiệm vụ xuyên suốt nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định số 3742/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai với 13 giải pháp trọng tâm gồm 160 chương trình, đề án, nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Cụ thể, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị (gồm 19 chương trình, đề án, nhiệm vụ). Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (gồm 10 chương trình, đề án, nhiệm vụ). Cải thiện môi trường đầu tư gắn với bảo vệ môi trường và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gồm 08 chương trình, đề án, nhiệm vụ). Phát triển mạnh kinh tế biển, vùng đồng bằng ven biển và Khu kinh tế mở Chu Lai giai đoạn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trở thành khu kinh tế động lực của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước (gồm 11 chương trình, đề án, nhiệm vụ).

Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội vùng trung du, miền núi (gồm 07 chương trình, đề án, nhiệm vụ). Khai thác tiềm năng, lợi thế liên kết Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (gồm 08 chương trình, đề án, nhiệm vụ). Cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ – du lịch (gồm 24 chương trình, đề án, nhiệm vụ).

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân (gồm 14 chương trình, đề án, nhiệm vụ). Phát triển khoa học và công nghệ, bảo vệ tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai (gồm 27 chương trình, đề án, nhiệm vụ). Đảm bảo an sinh xã hội (gồm 10 chương trình, đề án, nhiệm vụ). Đẩy mạnh cải cách hành chính; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế (gồm 07 chương trình, đề án, nhiệm vụ). Đảm bảo quốc phòng và an ninh (gồm 11 chương trình, đề án, nhiệm vụ). Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, xây dựng hệ thống chính quyền các cấp vững mạnh (gồm 08 chương trình, đề án, nhiệm vụ).

Tại nội dung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị, UBND tỉnh Quảng Nam xác định việc đầu tư khơi thông và phát triển đô thị du lịch – dịch vụ sông Cổ Cò, Trường Giang sẽ do BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương, hoàn thành trong cả nhiệm kỳ 2020-2025, với hình thức ban hành văn bản là xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

Theo Báo Cafeland.vn